پروژه ها

نیروگاه ۲۰ کیلوواتی متصل به شبکه تهران

نیروگاه ۱۵ کیلوواتی متصل به شبکه استان زنجان

نیروگاه ۹۰ کیلوواتی متصل به شبکه استان زنجان

نیروگاه ۱۰۰ کیلوواتی متصل به شبکه استان تهران

نیروگاه ۲۰ کیلوواتی متصل به شبکه استان اصفهان

نیروگاه ۱۰۰ کیلوواتی متصل به شبکه استان اصفهان

نیروگاه ۱۰۸ کیلوواتی متصل به شبکه استان اصفهان

نیروگاه ۱۰۸ کیلوواتی متصل به شبکه استان اصفهان

نیروگاه ۹۰ کیلوواتی متصل به شبکه استان سمنان

نیروگاه ۱۲۰ کیلوواتی متصل به شبکه استان اصفهان

نیروگاه ۶۰ کیلوواتی متصل به شبکه شهر زاهدان

نیروگاه ۱ مگاواتی متصل به شبکه شهر قم

نیروگاه ۲۰ کیلوواتی متصل به شبکه استان هرمزگان

نیروگاه ۵ کیلوواتی متصل به شبکه استان سمنان

نیروگاه ۱/۷ کیلوواتی متصل به شبکه استان تهران

نیروگاه ۲۱ کیلوواتی مستقل از شبکه مجموعه ویلاهای دوچناران

نیروگاه ۲۵ کیلوواتی متصل به شبکه استان مرکزی

نیروگاه ۱۰۰ کیلوواتی متصل به شبکه استان سیستان و بلوچستان