مرحله اول


استان

تهران

زیر بنا واحد مورد نظر

70 متر

طبقه واحد مورد نظر

طبقه 1

آیا طبقه ای بالاتر از شما وجود دارد؟فاصله کف تا زیر سقف

3 متر

جهت گیری ساختمان

شمال


نحوه قرارگیری کف


  •  


نوع سقف


آیا در سقف عایق بکار رفته است؟  •  


نوع کف


آیا در کف عایق بکار رفته است؟  •  


نوع دیوار
  •  نوع شیشه


آیا جداره خارجی لایه منعکس کننده دارد؟
  •  


نوع قاب

  •  

مساحت کل پنچره های موجود

3 متر
نتیجه وضع موجود:


بار حرارتی و برودتی فعلی ساختمان


رده بندی حرارتی فعلی ساختمان A
 
رتبه ساختمانپیشنهادات کاهش مصرف انرژی:


پیشنهاد اول

عایقکاری سقف ودیوارهای مجاورهوای آزاد

پیشنهاد دوم

--

پیشنهاد سوم

--
نتایج حاصل از اعمال پیشنهادات ممیزی انرژی:


بار حرارتی و برودتی فعلی ساختمان


بار حرارتی و برودتی ساختمان بعد از اعمال پیشنهاد


میزان صرفه جویی

 
رتبه ساختمان قبل از اعمال پیشنهاد
رتبه ساختمان بعد از اعمال پیشنهاد