مرحله اول


استان

تهران

زیر بنا واحد مورد نظر

70 متر

طبقه واحد مورد نظر

طبقه 1

آیا طبقه ای بالاتر از شما وجود دارد؟



فاصله کف تا زیر سقف

3 متر

جهت گیری ساختمان

شمال


نحوه قرارگیری کف






  •  


نوع سقف


آیا در سقف عایق بکار رفته است؟







  •  


نوع کف


آیا در کف عایق بکار رفته است؟







  •  


نوع دیوار
















  •  



نوع شیشه


آیا جداره خارجی لایه منعکس کننده دارد؟








  •  


نوع قاب





  •  

مساحت کل پنچره های موجود

3 متر




نتیجه وضع موجود:


بار حرارتی و برودتی فعلی ساختمان


رده بندی حرارتی فعلی ساختمان A




 
رتبه ساختمان







پیشنهادات کاهش مصرف انرژی:


پیشنهاد اول

عایقکاری سقف ودیوارهای مجاورهوای آزاد

پیشنهاد دوم

--

پیشنهاد سوم

--




نتایج حاصل از اعمال پیشنهادات ممیزی انرژی:


بار حرارتی و برودتی فعلی ساختمان


بار حرارتی و برودتی ساختمان بعد از اعمال پیشنهاد


میزان صرفه جویی

 
رتبه ساختمان قبل از اعمال پیشنهاد
رتبه ساختمان بعد از اعمال پیشنهاد