CX Series

CX Series

شارژ کنترلرهای Phocos با روش شارژ خود محافظت بالایی از باتری را فراهم می­کند. در مدارهای الکترونیکی این محصولات از میکرو کنترلرهایی استفاده شده که بازهی شارژ را بسیار افزایش می دهند.